Privacyverklaring

Deze privacyverklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die wij verzamelen, wat we daarmee doen, met wie we deze delen en wat daarin uw rechten zijn.

Persoonsgegevens zijn gegevens over u die kunnen worden gebruikt om u te identificeren. We verzamelen persoonsgegevens die u met ons deelt via onze website, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Leest u deze privacyverklaring alstublieft zorgvuldig door. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de toegang en het gebruik van onze website en de informatie en diensten die wij via onze website aan u verstrekken. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden onder de aandacht te brengen bij iedereen die via u gebruikmaakt van informatie of diensten op onze website.

Lees verder

Inhoud

 1. Identiteit en contactgegevens
 2. Doel en juridische grondslag voor de verwerking van gegevens
 3. Gerechtvaardigde belangen vallend onder Artikel 2
 4. Het recht op het intrekken van toestemming
 5. De bewaartermijn voor persoonsgegevens en de criteria voor de bepaling van deze termijn
 6. Het recht door TDM verwerkte persoonsgegevens in te kunnen zien
 7. Het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
 8. Wijzigingen in deze privacyverklaring

 

 1. Identiteit en contactgegevens
 • The Daily Mile Foundation/ Stichting the Daily Mile, Hawkslease, Chapel Lane, Lyndhurst, Hampshire SO43 7FG, United Kingdom (TDM).
 • Wilt u Stichting The Daily Mile schrijven, heeft u een vraag, of wilt u zich beroepen op uw recht op gegevensbescherming, stuurt u uw brief dan naar het volgende adres: The Daily Mile Foundation, Hawkslease, Chapel Lane, Lyndhurst, Hampshire SO43 75G, United Kingdom. U kunt ons ook een e-mail sturen op [email protected].

 

 1. Doel en juridische grondslag voor de verwerking van gegevens

Er kunnen verschillende redenen zijn om persoonsgegevens te verwerken, zoals bijvoorbeeld:

 • om met u te corresponderen over de deelname van uw school aan ons programma;
 • voor het beheer van onze IT-systemen, het management van onze bedrijfsinfastructuur en voor onze bedrijfscontinuïteit;
 • voor trainingsdoeleinden.

We verwerken alleen persoonsgegevens indien:

 • wij daar van te voren uw toestemming voor hebben verkregen;
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen;
 • de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om de vitale belangen van de persoon in kwestie of een ander rechtspersoon te kunnen beschermen;
 • indien de verwerking voor de gerechtvaardigde belangen van TDM noodzakelijk is en uw belangen en uw fundamentele rechten en vrijheden hierdoor niet onrechtmatig worden geschaad. Bij het verwerken van persoonsgegevens proberen wij altijd de juiste balans te vinden tussen onze gerechtvaardigde belangen en uw privacy.

 

 1. Gerechtvaardigde belangen vallend onder Artikel 2:
 • het afleggen van verantwoording aan onze investeerders en stakeholders (door middel van het aanbieden van statistische gegevens over het aantal scholen en het aantal aan ons programma deelnemende personen);
 • samenwerking met implementatiepartners in andere landen ten behoeve van de internationale implementatie van TDM;
 • wereldwijde marketing en promotie van het programma van TDM middels websites en sociale media.

 

 1. Het recht op het intrekken van toestemming

Wanneer TDM uw toestemming heeft verkregen om uw persoonsgegevens te mogen verwerken, heeft u het recht deze toestemming weer in te trekken. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via [email protected].

 

 1. De bewaartermijn voor persoonsgegevens en de criteria voor de bepaling van deze termijn

Omdat TDM een schoolbreed programma is en zich richt op de implementatie van een gezonde levensstijl, slaan wij persoonsgegevens op voor een periode van 10 jaar, of tot wanneer de toestemming daartoe wordt ingetrokken. Gezien de complexiteit van schoolsystemen en wisselingen in personeelsbestanden, begrijpt TDM dat scholen persoonlijke data van tijd tot tijd willen actualiseren. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via [email protected].

 

 1. Het recht om door TDM verwerkte persoonsgegevens in te kunnen zien

Indien u vermoedt dat onze gegevens over u niet correct of niet compleet zijn, kunt u ons verzoeken de desbetreffende gegevens te corrigeren.

U heeft het recht:

 • ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen;
 • ons te verzoeken het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken;
 • uw toestemming in te trekken, indien TDM uw toestemming heeft verkregen (waarbij het intrekken van uw toestemming niet van invloed is op de rechtsgeldigheid van gegevensverwerking vóór het intrekken van uw toestemming);
 • ons verzoeken uw gegevens aan u of aan een derde partij over te dragen in een geordend, gangbaar en gemakkelijk leesbaar bestandstype.

In geval van dergelijke verzoeken, het intrekken van toestemming of bezwaren zal TDM de geldende regels voor gegevensbescherming in acht nemen.

U heeft ook het recht:

 • bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor overige doeleinden, waarbij TDM zich in bepaalde gevallen bij de verwerking van uw persoonsgegevens beroept op een andere wettelijke basis dan uw toestemming.

 

 1. Het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop TDM omgaat met uw persoonsgegevens, stelt u ons daar dan alstublieft van op de hoogte, dan nemen wij uw klacht(en) in behandeling. Indien u niet tevreden bent met ons antwoord heeft u het recht een klacht in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming in het rechtsgebied waarin u woont of werkt, of waar u denkt dat het probleem omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens is ontstaan.

 

 1. Wijzigingen

Deze privacyverklaring is in juli 2018 aangepast. Deze verklaring beschrijft alleen wat TDM doet en is geen juridisch bindende overeenkomst. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot aan te passen. Indien deze privacyverklaring is gewijzigd, zullen wij u op gepaste wijze op de hoogte stellen van de wijzigingen.